Innkalling til årsmøte

Submitted by
Andreas Jenstad
Publisert
25. februar 2022

Årsmøtet avholdes 28. mars kl. 19.45 på Sydskogen Skole. Vi tror årsmøtet varer ca. 30 minutter, og etterpå blir det trening som vanlig, så still gjerne opp i drakt.

For å ha stemmerett, være valgbar til årsmøte-/tingvalgte organer og kunne velges/oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, må man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget.

Årsmelding, årsregnskap og forslag til budsjett ligger nå i samme fil i denne nyheten. Viktig at dette leses før møtet da det ikke gjennomgås i detalj.

Henvendelser rettes på epost til: styret@rtkd.no
mvh Styret

Saksliste:
1. Godkjenne de fremmøtte representantene
2. Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden
3. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen
4. Behandle årsmelding
5. Behandle revidert regnskap
6. Behandle innkomne forslag (innkomne forslag må sendes skriftlig til styret senest 14 dager før møtet).
7. Vedta budsjett for 2022.
8. Valg

Lovnorm for idrettslag