Årsmøte 2023

Submitted by
Andreas Jenstad
Publisert
22. februar 2023

Årsmøtet avholdes mandag 20. mars kl 20.00 på Torvbråten Skole.
Vi tror årsmøtet varer ca. 30 minutter, og det blir felles trening etterpå (for alle voksne), så still gjerne opp i drakt.

For å ha stemmerett, være valgbar til årsmøte-/tingvalgte organer og kunne velges/oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, må man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget.

Årsmelding, årsregnskap og forslag til budsjett ligger nå i samme fil i denne nyheten. Viktig at dette leses før møtet da det ikke gjennomgås i detalj.

Henvendelser rettes på epost til: styret@rtkd.no
mvh Styret

Saksliste:
1. Godkjenne de fremmøtte representantene
2. Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden
3. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen
4. Behandle årsmelding
5. Behandle revidert regnskap
6. Behandle innkomne forslag (innkomne forslag må sendes skriftlig til styret senest 14 dager før møtet).
7. Vedta budsjett for 2023.
8. Valg

Lovnorm for idrettslag